Grondbank BRL 9335-1

Zorgvuldig en deskundig omgaan met partijen grond

BRL 9335-1 nader uitgelegd

De BRL 9335 is een vorm van zelfregulering, mede ten behoeve van de uitwerking van wet- en regelgeving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het doel is het bevorderen van de controleerbaarheid, inzichtelijkheid én uniformiteit van het gehele traject van bodemonderzoek tot en met het kwalificeren van grond en baggerspecie. Het BRL 9335 certificaat is verplicht om erkend bodemintermediair te zijn conform de Kwalibo en nodig wanneer je partijen grond van verschillende herkomst samenvoegt. Samenvoegen zonder dit certificaat is illegaal en dus strafbaar. Als partijen grond worden samengevoegd, is protocol 9335-1 van toepassing tenzij – en dat is de enige uitzondering- het samenvoegen van partijen grond betreft tot maximaal 25 m3 die vervolgens alsnog worden afgevoerd naar een erkend bodemintermediair, oftewel een BRL 9335-gecertificeerde grondbank. Wil je een grondproduct samenstellen, bijvoorbeeld bestaande uit grond en compost, dan geldt protocol 9335-4. Om gecertificeerd te blijven vindt er 2 maal per jaar een audit plaats waarbij het handboek en de partijenadministratie gecontroleerd worden en de partijen grond geïnspecteerd.
Welke eisen zijn op een grondbank van toepassing?
Er moet een operationeel managementsysteem zijn, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
• Acceptatie. Bij ontvangst van de grond moet die worden gecontroleerd op ongewenste bestanddelen.
• Bodemkwaliteitsklasse Bij ontvangst van de grond moet duidelijk zijn wat de herkomst is en tot welke bodemkwaliteitsklasse de grond behoort (achtergrondwaarde, wonen en industrie). Als eigenaar van de grondbank zijn we ervoor verantwoordelijk dat deze informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld op basis van de Bodembeheernota en de daarbij behorende bodemkwaliteitskaart.
• Samenvoegen Partijen die tot één van de genoemde bodemkwaliteitsklassen behoren, mogen per bodemkwaliteitsklasse worden samengevoegd tot 2000 ton. Als van één of meerdere partijen grond geen herkomst of kwaliteitsklasse bekend is, mogen deze partijen grond tot maximaal 100 ton worden samengevoegd. Daarna worden een indicatief onderzoek en een analyse uitgevoerd op deze partij. Op basis van de analyseresultaten van het indicatief onderzoek wordt deze partij ingedeeld in één van de hierboven genoemde bodemkwaliteitsklassen en samengevoegd tot maximaal 2000 ton.
• Monstername en kwaliteitsbepaling. Alle samengevoegde partijen tot maximaal 2000 ton moeten worden bemonsterd en geanalyseerd (AP04) door een erkend analysebureau voordat ze mogen worden afgeleverd of toegepast. Hierbij geldt dat de resultaten van de indicatieve kwaliteit (bepaald op basis van bijvoorbeeld bodemkwaliteitskaart of indicatief onderzoek) leidend blijven. Is grond bijvoorbeeld samengevoegd op basis van de bodemkwaliteitsklasse wonen naar aanleiding van de Bodemkwaliteitskaart en voldoet de partij grond volgens de AP04-analyse aan de achtergrondwaarde, dan zal deze partij alsnog moeten worden afgezet als wonen.
• Splitsen. Samengevoegde partijen grond van de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde mogen onbeperkt worden gesplitst. Is de bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie, dan mag in eerste instantie worden gesplitst met een minimale partijomvang van 500 ton. Is de samengevoegde partij grond van bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie voorafgaand aan de AP04-keuring gehomogeniseerd met een mechanische zeefinstallatie (afgezeefd op maximaal 40 millimeter), dan mag deze partij worden gesplitst met een minimale partijomvang van 100 ton.
• Administratie. Elke grondbeweging moet administratief worden bijgehouden, zowel inkomend als uitgaand. Elke samengevoegde partij is genummerd en de hoeveelheid wordt geregistreerd met behulp van een logboek.
• Zorgvuldig partijbeheer De verschillende partijen moeten overzichtelijk en duidelijk gescheiden zijn, met minimaal één meter ruimte tussen de ‘tenen van de’ partijen. Eventuele bodemvreemde materialen moeten worden verwijderd.
• Informeren afnemers. Afnemers van de grond krijgen voorafgaand aan de levering van elke partij een milieu hygiënische verklaring. Verder moet afnemers erop worden gewezen dat zij toepassing van de grond vijf dagen van tevoren moeten melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Enige uitzondering op het melden betreft partijen van minder dan 50 kubieke meter grond van de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde. Achteraf wordt een leveringsverklaring nagestuurd met daarop uitgewerkt de totaal aantal geleverde tonnen.
• Personeel Bij een gecertificeerde grondbank behoren drie functies te worden toegepast, te weten de acceptant, de partijbeheerder en de beslisser.
Bron: Cumela

groenen 2022 10 07 035

Interesse in onze diensten?

De Groenen Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, sloopwerken, renovatiesloopwerken en wegenbouw. Wilt u een project met ons starten? Neem dan contact met ons op.

Hein programma

Groenen Groep zet met ‘Hein’ nieuwe stap in veiligheidsbeleid Aandacht voor kwaliteit betekent ook aandacht voor veiligheid. Maar waar begint veiligheid nu eigenlijk? Wij…
Nieuws
schermafbeelding 2023 09 11 175555

Groenen App

Groenen Groep lanceert nieuwe app voor medewerkers Snel en effectief kunnen communiceren met medewerkers is belangrijk. Met de nieuwe Groenen App is een alles-in-één…
Nieuws
Grondwerk
/
de basis van ieder bouwwerk

Onze / opdrachtgevers

Groenen groep werkt voor o.a. voor